برنامه روزانه انجام آزمایشات در آزمایشگاه تخصصی سلامت

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
شروع ساعت ۸ صبح TSH, T4,T3,FreeT4

T3Uptake, Ferritin

FreeT3 Anti TPO

PSA,FreePSA Prolactin FSH, LH

Testosterone

DHEA,HDV,HAT, Selenium,Pb,VZV

B2Glyco(G,M),

LKM Ab,EBV(G,M)

Vit(A,E),CMV(G,M)

Tox Avidity,AMH,PTH

Progestrone,

17OHProgestrone,

CCP

 

HTLV 1,2, Vit D3

HIV, HCV

HBs Ag, HBs Ab

HBe Ag, HBe Ab

HBe Ab Vit D3

CEA, ANA

H.Pylori IgG

H.Pylory IgA

H.Pylory IgM

ANCA,ANCA C,

ANCA P,HAV IgM,ASMA,DHT,

Androstendio,

Antitripsin,

C1Inactivato.A.

Cardio(G,M),

Phosph(G,M),

HBC Ab,HBC(IgM),

TTgIgA,TOXO(G,M),

Rubella(G,M)

TSH, T4, T3

FreeT4 FreeT3

T3Uptake

Anti TPO

Ferritin, FSH, LH, Prolactin

PSA, FreePSA

Testosterone

DHEA, Vit B12

ASCA,AMH,

Gangliosid,

Im.Electrophesi

CH50,Myco(G,M)

Chlamy(G,M),

Metanephrini,

NorMetaneph

Free Testestrone

CMV(G,M),

,AMH,PTH

Progestrone,

17OHProgestrone,

CCP,Folic Acid

HTLV 1,2

HIV, HCV

HBs Ag, HBs Ab

HBe Ag, HBe Ab, Vit D3

CEA, ANA

H.Pylori IgG

H.Pylory IgA

H.Pylory IgM

HDV,HAT,Renin

NMO,Selenium,

Pb,B2Glyco(G,M)

VZV(G,M),Vit(A,E)

Quantiferon,

EBV(G,M),Giliadin

Tox Avidity,

HBC Ab,HBC(IgM)

TTgIgA

TSH, T4, T3

FreeT4, FreeT3

T3Uptake, Ferritin

Anti TPO, DHEA

PSA, FreePSA Prolactin, FSH, LH

Testosterone

ANCA,ANCA C,

ANCA P,HAV IgM,

ASMA,DHT,Listeria,

HSV(G,M),

Cardio(G,M),

Phosph(G,M)

CMV(G,M),

,AMH,PTH

Progestrone,

17OHProgestrone,

CCP

 

HTLV 1,2

HIV, HCV

HBs Ag, HBs Ab

HBe Ag, HBe Ab

CEA, ANA

Vit D3, Vit B12

H.Pylori IgG

H.Pylory IgA

H.Pylory IgM

Free Testestrone

ASCA,CH50,

Chlamy(G,M)

Myco(G,M)

Vit(A,E),HBC Ab,HBC IgM

TTgIgA,Folic Acid,

TOXO(G,M),

Rubella(G,M)

 

همه روزه FBS, Urea, Creatinine, BUN, Uric Acid, SGOT, SGPT,ALK.P, Bilirubin(T,D), Na, K, Mg, Ca, P, Fe, Zn, Chol, Tg, HDL, LDL, VLDL, HbA1C, LDH, U/A, U/C, Stool C,S, VaginalC,S, SemenC,S, WoundC,S, CBC, CRP, RF, ASO, Widal, VDRL, Wright, 2ME, Coombs Wright, PT, PTT,BT, CT, PPD,BHCG, H.Pylory Stool, Stool Calprotectin, Occult Blood,D.Dimer,Double Marker,Macro prolactin,ACTH,B2-Micro
روزهای زوج TTgIgG, ANA Profile, hsCRP, Allergens, GH, Electrophoresis(Prot,Hb), Insulin, gE, Cortisol, CA19-9, CA125, CA15-3, C-Peptide, HLAB27-5
روزهای فرد AntiDNA, Quad Marker, InhibinA,Triple,Thyroglobulin, TG Ab, Digoxin, Pro BNP